Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa „LUX-SYSTEM” S. M. Stanek, J. E. Poniedziałek Sp.j.
  z siedzibą ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary,
  NIP:736-13-36-386, REGON: 490748109.
 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji umowy (złożenie zamówienia) , której stroną jest osoba, której te dane dotyczą, a także w celu realizacji reklamacji i zwrotów.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Firma Handlowo-Usługowa „LUX-SYSTEM” S. M. Stanek, J. E. Poniedziałek Sp.j. z siedzibą ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.
 5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celu realizacji powyższej umowy, a po tym czasie przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 6. Administrator posiada monitoring wizyjny w następujących punktach handlowych:
  1. Budynek MODOM- hurtownia nr 1 – ul. Zakopiańska 18; 34-424 Szaflary
  2. Budynek SPOŁEM- hurtownia nr 2 – ul. Szymony 25a; 34-500 Zakopane
 7. Monitoring ten jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia Administratora. Monitoring obejmuje pomieszczenia hurtowni i magazynów z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych i biurowych.
 8. Nagrania obrazu z monitoringu Administrator przetwarza tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia Administratora. Rejestr nagrań przechowywany jest przez okres nieprzekraczający jednego tygodnia od dnia nagrania. Jedynie w przypadku, w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. Po upływie poszczególnych okresów, o których mowa powyżej, nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu. Dostęp do rejestru nagrań mają osoby wyłącznie do tego upoważnione.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, czy też wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów umowy.
 13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowaw art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.
Scroll to Top